tamil aunty kamakathaikal – Enakku seks mokam arampitta kalakattankal

tamil aunty kamakathaikal photos Enakku ceks mokam arampitta kalakattankal, parkkum pennotellam patukka ventumponra ennankal, uravukal vayatukal varaimuraiyinri kanavukal, mokankal enru valntu tirinta kalam atu, ippotu anpana manaivi, acaiyana kulantaikal enru valntu kontiruntalum, anta kalattu anupavankalai acaipotukaiyil cukamakat tan irukkiratu, anta ninaivukalil pul elumpattan ceykiratu.
Itu cumar pattantukalukku mun natanta anupavam, mutan mutalaka kaiyatikkamal cunnittanniyai piyacciya anupavam. ankilattil colvatanal, the day i lost my virginity.
Pakkattu vittirku yaro aiyar vittukkaranka kuti vantirukkanka enru am’ma kuriyapotu, avvalavu cuvarasyam kattavillai, anal vicalam mami enka vittukkul pirai kutta mor vanka nulainta potu, nan acantu vitten. Avarkal putavai kattiyirunta nertti mulai, ituppu, kunti, enru mukkiyamana anka avayankalai etuppaka kattiyatu. Palinkuponra avalatu ituppu pakuti, toppul terintum teriyamalum katci yalitta vitam, lecaka terinta mulaikal enru mutal parvaiyileye pulai oru attam kanacceytuvittal vicalam mami. Munta paniyan, sarts anintukontu ekscarcais pannikkontirunta ennai mami partta vitam enakkul eto ceytatu, 18 vayatu tan anatal ennai ellorum cinnappaiyanakave karutiyatu enakku caukariyamaka poyvittatu. Mamikku ennaiyum, mamiyai enakkum potuvaka arimukappatuttivittu am’ma mamiyaik kuttikkontu ulle poyvittarkal.
oriru matankalileye mamiyum am’mavum rompa nerukkamaki vittarkal. Mamiyin kanavar markettin velai parkkirar, matattil pati nal uril irukkamattar, mamikku kulantaikal kitaiyatu, kalyanam aki 15 varutankalukkumel akivittatu. Mamikku vayatu 43, mamikku tunaiyaka vittotu oru velaikkara penmattum untu. Velaikkara pennin peyar caracu. Caracu tan enakku ellame enru mami atikkati kuruyatin arttam enakku piraku tan purintatu. Caracuvukku 20-22 vayatu irukkum, kalyanam aki kanavanaip pirintaval. Mamivittu kalar tivi ennai perumpakuti nerattai anke kalippatarku nalla cakkaka amaintatu.
Nan mami vittil cutantiramaka natamatum varai valarntuvittatu enkal iruvittin uravu, nan mamiyai ninaittu kaiyatittatu poka, avvappotu caracuvin valippana utalaiyum ninaittu kaiyatittatuntu. Inta velaiyil tan en vittil anaivarum oru kalyanattirkaka urukku poka venti vantatu, enakku oru varattil paritcai nerukkati iruntatal ennal poka iyalavillai, mami virttil ennai vittu vittu ellorum purappattu vittarkal. Mamiyum cantasamaka ennai vittil irukkavaittukkontar. Mamiyin kanavarum nart intiya tur poyiruntar, vittil nankal muvar mattume.
Mutal nal iravu enakku mamiyin petrumirku atuttulla rumil patukka erpatu akiyatu, nanum patitta kalaippilum, kalar kanavukalilum urankippoka arampitta velai, mamiyan araiyiliruntu metuvana peccu cattamum, munakal cattankalum ketta vannam iruntana. Nanum carru tuakkam kalaintatal eluntu koncam tannir kutittuvittu, mamiyin rumil enna natakkiratu enru parkkalam enru eluntu poy katavorattil katukalai vaittuk ketka arampitten, (plas tor atalal cavituvaram illai) mamiyin kural tan metuvaka olittuk kontiruntatu, m appatitan, m m metuvati, innum ulla, m m m ham’ma innum nalla, m’m’m’m enru araikkul iruntu vanta inpa munakalkal en pulai tanaka elumpac ceytatu,
mami, katavitukkukku kila rentu kal teriyarate, enra caracavinr kuralum, atutta notiyil tey ampi katavu cum’matanta kitakku torantuntu vata ulle enra mamiyin kuralum ennai cila nilai kulaiyac ceytatu. Natappatu kanava, nanava enru ariya mutiya vannam oriru nimitankal onrume puriyavillai, piraku metuvaka katavait tirantu kontu ulle cenral anku patukkaiyil nan kanta katci appappa anta inpa atircci, eluttukkalal vivarikka iyalatu.
Vicalam mami am’manamaka mallakka patuttukkontirukka, caraca mamiyin kutiyai anantamaka nakkik kontiruntal. Caracavum am’manamakave iruntal. Aval kuppurappatuttuk kontu nakkik kontu iruntatal aval kunti alakaka mele tukkik kontu kankalukku viruntu alittatu. Mucumucuvenru mutiyotu kutiya aval puntaiyum virintu, alaippanai vituttukkontiruntatu.
Mamiyo araikkannal ennaip parttu cirittavare kaikalal caikai katti ennai arukil alaitta, lunkiyil kutaramatittirunta enatu cunniyai kaikalal tatti tatti vilaiyatikkonte, perum munakal cattankalotu uccakkattattai ataintal. Caracavum oru verrik kalippotu talaiyai uyartti ennaip parttu cirittapati eluntu amarntal.
Mami metuvakak kankalaittirantu, ennata ampi ni tiruttut tanama ennai iracikkiratu nekkut teriyunta, atanal tan unnai tairiyama ullara alaicci ukkara vaiccirukken, nokku cantosantane?
Mami ennala etuvume nampa mutiyala mami, ana rompa cantosamakavum kikkakavum irukku mami. Mutan mutala nerukku nera am’manama pompalainkala parkkaren, mutal cantarppattileye irantu pompalankalaip parppennu nan kanavula kuta ninaiccupparttillai mami.Enravare mamiyin mulaikalil metuvaka kaiyai vaittu picaiya arampitten. Mamiyum koncam tirumpi, patuttu mulaikalai enakku vakakak kattik konte, en ituppil kaivaittu lunkiyai nekiltti avilttu kalkal valiye uruvi erintar. Jattikkul kutaramata̔Ittukkontirunta pulai parttu potaiyotu cirittavare, jattiyaiyum uruvi erintar. Atarkul oluka arampittu vitta en pulai oru kaiyal varutik konte marroru kaiyal enkalai vetikkai parttukkontirunta caracavaip pitittu arukil iluttu ennati parkkiray, niyum puntu vilaiyata ventiyatane enravutan, avarin varttaikalukkaka kattiruntaval pola, carava kattilaic curri vantu en mutukup purattil avalin mulaikalai aluttiyavaru kattip pitittu kaikalai mamiyin kaikalutan corttu pulai varuta arampittal, nanku kaikal corntu en marmappiratecattai varutiya cukam appappa, en pul vetittu vitum alavirku katapparaiyaka nintiyatu. tey ampi, unnotatu mamavaikkattilum perica irukkuta, enral mami. Caracavin kettiyana uruntu tiranta mulaikal en mutukai alutta alutta, nan mamiyin mulaikalaip picaiyum vekam atikarittatu. Nan carrum etirparkkata velaiyil, mamiyin vetuvetuppana utatukal enpulai kavvippitittatu, caracavo oru kaiyal viraippaikalai picaintu konte maru kaiyal pulin atippakattai pitittu vakaka mamiyin vaykku kotuttukkontiruntal. Piraku ennai eluntu nirkac ceytu, mami oru puramum caraca oru puramum nakkal vilaiyata arampittanar. Munpuram mami en pulai nanraka kucci ais cappituvatu pola iru’utatukalaiyum kuvittu pulin meliruntu kil varai utatukalal uruvi uruvi umpa umpa, pinpuram caraca tan kaikalal en kunti cataikalaip pitittu varittu vaittukkontu tan muram ponra nakkal en kunti ottaiyai nakka, aiyo anta cukam anupavittupparttal mattume puriyum mamiyin vetuvetuppana vayileye en pul kakkivitum kattattai ataintatu, uccakkattattai nerunka nerunka nan mamiyin talaiyai nanraka pulil alutta, ataippurintu konta mami vekamaka umpa, vetittu citari vintukalai cirip payacceytatu en pul, appatiye metumetuvaka vayal uruvi uruvi kataici cotta varai urinciya mami pin melelunta caracavin italotu ital porunti enatu manmata panattai caracavotu pakirntukontal. Nan talaiyai talttip parttal, nanku mulaikal muttikkolla avarkal vayotu vay poruti oruvar vaykkul marroruvar nakkal tulaviyum, vayaic curri ottiyirunta cunnit tenai nakkiyum vilaiyatiya katci curunkiya en pulukku lecana puttunarvai alittatu.Oruvaraka nakkimutitta mamiyum, caracavum tirumpavum ennarukil vantu, ennai innum tirata potaiyotu parttarkal.Ennait talli kattilin natuvil patukka vaittu enakka irupuramum iruvarum patuttanar. Caraca lecaka puttunarvu perrirunta en pulai metuvaka uruvivittuk konte avalin orumulaiyai en vaykalukkul tinittal, mamiyo en vitaip paikalai metuvaka amukkivittukkonte, enatu kaiviralai etuttu avaratu manmata vacalukkul nulaittukkontal. Nanum oru kaiyal kataka irunta mamiyin manmatametaiyai tataviyavaru tenuarik kitanta curankattul ulleyum veliyeyum nulaittu vilaiyatinen. Marukaiyal caracavin kattait tatavikkontirunten, caracavin puntai koncam uppi iruntatu, anal koncam kalar kam’mi, mutiyum kam’mi, mamiyin puntaiyo, vennai ni